1.11.2008 Kannanotto Laajasalon raideliikenteeseen

0
737

Helsingin kaupunginhallitukselle

Laajasalon raidevaihtoehtojen järjestelmätarkastelun nimellä on kaupunginhallitukselle tuotu esitys Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneratkaisuksi. On välttämätöntä, että kaupunginhallitus ottaa päätöksenteossa huomioon myös ne tosiasiat, jotka puuttuvat esityksestä.

Kaupunkisuunnitteluviraston selvityksestä 24.4.2006 "Kruunuvuorenrannan vesiliikenneyhteys" sivu 5 käy ilmi seuraavaa.

Kaikista Laajasalosta pääkaupunkiseudulle tehtävistä matkoista vain 14,2 %(joukkoliikennematkat 8,4%, henkilöautomatkat 5,4% ja kevyt liikenne 0,4%) suuuntautuu Helsingin niemelle, jonne raitiotieyhteyttä esitetään.

KSV:n selvityksessä on laskettu myös ympärivuotisen lauttaliikenteen kustannukset 10 minuutin vuorovälein. Tällaisen vesiliikenneyhetyden kustannukset ovat vain murto-osa raitiotieyhteyden kustannuksista181 miljoonaa euroa (sillat 125, kalusto 41, liikennöinti 12,05 ja ylläpito 2,76 )

KSV:n vesiliikenneselvityksessä on arvioitu, että nykyisellä liityntäliikentellä metron matka- aika Kruunuvuorenrannasta keskustaan on 28 minuuttia, henkilöautolla 26 minuuttia ja raitiovaunulla siltoja pitkin 19 minuuttia.

Toteutetun koeajon (Sun Lines Oy 17.10.2008) perusteella voidaan arvioida, että matka-aika Kruunuvuorenrannasta Katajanokan itäkärjen kautta keskustaan on lautta-raitiovaunuyhdistelmällä täysin kilpailukykyinen verrattuna henkilöauton matka-aikaan.

Kaupunginhallitukselle tuodusta esityksestä puuttuvat vesiliikenneselvityksen lisäksi yleisten töiden lautakunnan ja kaupunginmuseon lausunnot raitiotiesiltahankkeesta.

YTLK 28.2.08:

"Suora joukkoliikenneyhteys keskustasta Kruunuvuorenrantaan on sinänsä kannatettava tavoite. Joukkoliikenne kulkee kuitenkin aluksi liityntäliikenteenä Herttoniemen metroasemalle. On syytä varautua siihen, että suoran joukkoliikenteen järjestäminen keskustasta on ensi vaiheessa järjestettävä vesijoukkoliikenteenä, joka yhdessä metroaseman syöttöliikenteen kanssa muodostaa toimivan ratkaisun.

Suora raideyhteys keskustaan on nähtävä pitkän tähtäyksen tavoitteena ja varauksena lähinnä metroliikenteelle.

Lautakunta ei pidä realistisena, taloudellisesti järkevänä tai maisemallisesti sopivana merialueiden täyttöihin, pengerryksiin ja läppäsiltoihin perustuvan raitiotieratkaisun toteuttamista Kruunuvuorenrannasta keskustaan. Vesibussiliikennettä esitetään tutkittavaksi edelleen joukkoliikenneyhteyttä täydentävänä osana.?

Kaupunginmuseon johtokunta 26.8.08:

"Kruunuvuorenrannan rakentamisen vaatima joukkoliikenteen toteuttaminen siltojen välityksellä

(Kruununhaka-Tervasaari-Sörnäinen-Korkeasaari-Kruunuvuori) aiheuttaisi erittäin suuria maisemallisia muutoksia Helsinginniemen itäisessä merellisessä ympäristössä. Kruunuvuorenselkä on historiallisesti tärkeä Helsingin merellinen liikenneväylä. Se on merellisen Helsingin tunnuskuva ja kansallismaisemaamme.

2/2

Suunnitellut siltaratkaisut katkaisisivat näkymiä, ja etenkin Korkeasaaren ja Kruunuvuoren yhdistävä raskastekoinen silta raitiotietä ja kevyttä liikennettä varten sulkisi ja haavoittaisi kaupungin merellistä olemusta esittelijän mielestä kestämättömällä tavalla. Sillan rakentaminen Tervasaaresta muuttaisi Kruununhaan merellistä maisemaa. Sillan rakentaminen on myös valtakunnallisesti arvokkaan Korkeasaaren suojeluarvojen säilymisen uhka.

Uuden asuinalueen joukkoliikenneratkaisu siltoineen aiheuttaisi merelliseen Helsinkiin ? kansallismaisemaamme laajuudeltaan kohtuuttomia ympäristöllisiä ja maisemallisia haittoja. Kruunuvuoren selän historia- ja maisema-arvot ovat niin huomattavat, että esitetystä siltavaihtoehdosta tulee luopua.

Osayleiskaavaselostuksessa tuodaan esiin vesiliikenne, mutta lähinnä virkistykseen ja vapaa-ajan viettoon liittyvänä liikennemuotona.

Esittelijä esittää, että säännöllistä lautta- tai vesibussiliikennettä tulee metrotunnelivaihtoehdon rinnalla tutkia koko Kruunuvuorenrannan aluetta palvelevana joukkoliikenneratkaisuna.

Vesiteitse tapahtuva liikennöinti vaikuttaisi myönteisesti Kruunuvuorenrannan imagoon ja herättäisi lisäkiinnostusta aluetta kohtaan, lisäksi se luontevasti jatkaisi Kruunuvuoren selälle historiallisesti kuuluvaa meriliikennöintiä.

Esittelijä esittää Kruunuvuoren osayleiskaavan hyväksymistä edellä mainituin huomautuksin, mutta ei puolla esitettyä siltavaihtoehtoa.

Esittelijä esittää, että joukkoliikennevaihtoehtoina tutkitaan edelleen metrotunnelia ja erityisesti vesiliikennettä.?

 

Stadin Rantaryhmä pitää tärkeää, että Kruunuvuorenrannan joukkoliikenratkaisuksi valitaan vaihtoehto, joka säilyttää olemassa olevan ympäristön ja tukee Helsingin merellisyyttä. Stadin Rantaryhmässä on edustettuna 20 kaupunginosayhdistystä Helsingin merenrantakaupunginosista.

Ennen kuin asiassa tehdään lopullisia päätöksiä, on välttämätöntä selvittää yhdistetyn vesiliikenteen ja raideliikenteen toteuttamismahdollisuudet ja kustannukset.

 

Helsingissä 1.marraskuuta 2008

Stadin Rantaryhmä