6.11.2008 Laajasalon sillat – valtuustovetoomus

0
696

Helsingin kaupunginvaltuustolle

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Laajasalon joukkoliikenneratkaisuksi valitaan raitiotie- ja siltavaihtoehto välillä Laajasalo-Korkeasaari-Sompasaari-Kruununhaka.

Korostamme, että Kruunuvuorenselän ylittävällä sillalla vallitsevat avomeriolosuhteet suurimman osan vuotta, mikä on liikenöinnin kannalta keskeinen epävarmuustekijä.

On välttämätöntä, että kaupunginvaltuusto ottaa päätöksenteossa huomioon myös ne tosiasiat, jotka puuttuivat kaupunginhallitukselle 27.10.2008 tehdystä esityksestä. Siitä puuttuivat yleisten töiden lautakunnan ja kaupunginmuseon lausunnot raitiotiesiltahankkeesta sekä tiedot Laajasalosta nykyisin pääkaupunkiseudulle tehdyistä matkoista.

YTLK lausuu 28.8.08:

"Suora joukkoliikenneyhteys keskustasta Kruunuvuorenrantaan on sinänsä kannatettava tavoite. Joukkoliikenne kulkee kuitenkin aluksi liityntäliikenteenä Herttoniemen metroasemalle. On syytä varautua siihen, että suoran joukkoliikenteen järjestäminen keskustasta on ensi vaiheessa järjestettävä vesijoukkoliikenteenä, joka yhdessä metroaseman syöttöliikenteen kanssa muodostaa toimivan ratkaisun.

Suora raideyhteys keskustaan on nähtävä pitkän tähtäyksen tavoitteena ja varauksena lähinnä metroliikenteelle.

Lautakunta ei pidä realistisena, taloudellisesti järkevänä tai maisemallisesti sopivana merialueiden täyttöihin, pengerryksiin ja läppäsiltoihin perustuvan raitiotieratkaisun toteuttamista Kruunuvuorenrannasta keskustaan. Vesibussiliikennettä esitetään tutkittavaksi edelleen joukkoliikenneyhteyttä täydentävänä osana."

KAUPUNGINMUSEON JOHTOKUNTA lausuu 26.8.08: "Kruunuvuorenrannan rakentamisen vaatima joukkoliikenteen toteuttaminen siltojen välityksellä

(Kruununhaka-Tervasaari-Sörnäinen-Korkeasaari-Kruunuvuori) aiheuttaisi erittäin suuria maisemallisia muutoksia Helsinginniemen itäisessä merellisessä ympäristössä. Kruunuvuorenselkä on historiallisesti tärkeä Helsingin merellinen liikenneväylä. Se on merellisen Helsingin tunnuskuva ja kansallismaisemaamme.

Suunnitellut siltaratkaisut katkaisisivat näkymiä, ja etenkin Korkeasaaren ja Kruunuvuoren yhdistävä raskastekoinen silta raitiotietä ja kevyttä liikennettä varten sulkisi ja haavoittaisi kaupungin merellistä olemusta esittelijän mielestä kestämättömällä tavalla. Sillan rakentaminen Tervasaaresta muuttaisi Kruununhaan merellistä maisemaa. Sillan rakentaminen on myös valtakunnallisesti arvokkaan Korkeasaaren suojeluarvojen säilymisen uhka.

Uuden asuinalueen joukkoliikenneratkaisu siltoineen aiheuttaisi merelliseen Helsinkiin kansallismaisemaamme laajuudeltaan kohtuuttomia ympäristöllisiä ja maisemallisia haittoja. Kruunuvuoren selän historia- ja maisema-arvot ovat niin huomattavat, että esitetystä siltavaihtoehdosta tulee luopua.

Osayleiskaavaselostuksessa tuodaan esiin vesiliikenne, mutta lähinnä virkistykseen ja vapaa-ajan viettoon liittyvänä liikennemuotona.

Esittelijä esittää, että säännöllistä lautta- tai vesibussiliikennettä tulee metrotunnelivaihtoehdon rinnalla tutkia koko Kruunuvuorenrannan aluetta palvelevana joukkoliikenneratkaisuna.

Vesiteitse tapahtuva liikennöinti vaikuttaisi myönteisesti Kruunuvuorenrannan imagoon ja herättäisi lisäkiinnostusta aluetta kohtaan, lisäksi se luontevasti jatkaisi Kruunuvuoren selälle historiallisesti kuuluvaa meriliikennöintiä. Esittelijä esittää Kruunuvuoren osayleiskaavan hyväksymistä edellä mainituin huomautuksin, mutta ei puolla esitettyä siltavaihtoehtoa. Esittelijä esittää, että joukkoliikennevaihtoehtoina tutkitaan edelleen metrotunnelia ja erityisesti vesiliikennettä." Liikennetarve Kaupunginhallitukselle 27.10.2008 tehdystä esityksestä puuttui olennaista tietoa Laajasalon liikenteen määristä. Määräpaikkaselvityksiin perustuvien laskelmien mukaan kaikista Laajasalosta pääkaupunkiseudulle tehtävistä matkoista Määräpaikkaselvityksiin perustuvien laskelmien mukaan kaikista Laajasalosta pääkaupunkiseudulle tehtävistä matkoista Laajasalosta pääkaupunkiseudulle tehtävistä matkoista vain 15,8 % (joukkoliikennematkat 9,7 %, henkilöautomatkat 6,1 % ) suuuntautuu Helsingin niemelle, jonne kaupunginhallitusesittää raitiotieyhteyttä Laajasalosta.

Matkojen määrä ilmaisee todellisen liikennetarpeen Laajasalosta pääkaupunkiseudulle ja keskustaan.

Liikennetarpeen perusteella ei siis näyttäisi olevan välttämätöntä rakentaa Laajasalon ja keskustan välille raitiotieyhteyttä, joka ylittää Helsinkipuiston

koko selkävesialueen.

Sen sijaan on välttämätöntä parantaa joukkoliikenneyhteyksiä Laajasalosta Herttoniemeen , mikä nopeuttaisi nykyistä liityntämetroyhetyttä Laajsasalosta kantakaupunkiin.

Kustannukset

Kaupunkisuunnitteluviraston selvityksessä 24.4.2006 "Kruunuvuorenrannan vesiliikenneyhteys" on laskettu ympärivuotisen lauttaliikenteen kustannuksia. Ympärivuotisen vesiliikenneyhteyden kokonaiskustannukset näyttäisivät kalleimmillaankin (36 miljoonaa euroa) jäävän vain murto-osaan raitiotiesiltojen (125 miljoonaa euroa) rakentamiskustannuksista.

Matka-aika

KHS:lle 27.10.2008 esitetyssä taustamuistiossa on arvioitu, että Kruunuvuorenrannasta keskustaan nykyisellä liityntämetrolla matka-aika on 33 minuuttia, henkilöautolla 25 minuuttia ja raitiovaunulla 19 minuuttia. KSV:n mukaan metron ja henkiöauton matka-aika perustuu koeajoon, raitiovaunun matka-aika on arvio raitiovaunun keskinopeuksien perusteella.

KSV:n arvion mukaan liityntämetrolla (0+vaihtoehto) Laajasalosta kantakaupunkiin keskimääräinen matka-aika on 35,9 minuuttia.

KSV:n taustamuistion mukaan keskimääräinen matka-aika siltoja pitkin raitiovaunulla Kruunuvuorenrannasta kantakaupunkiin on 29,8 minuuttia ja muualta Laajasalosta kantakaupunkiin 34,8 minuuttia.

Tautstamuistiossa matka-ajaksi liityntämetrolla Kruunuvuorenrannasta Rautatieasemalle on laskettu 33 minuttia. Itäiseen kantakaupunkiin, Sörnäisiin pääsee liityntämetrolla Kruunuvuorenrannasta 4 minuuttia nopeammin eli matka-aika Kruunuvuorenrannasta Sörnäisiin on 29 minuuttia.

Miksi Laajasalosta Taka-Töölöön, Kallioon, Sörnäisiin, Hermanniin tai Vallilaan matkustavan pitäisi kulkea raitiovaunulla keskustan ruuhkaväylien kautta?

Toteutetun koeajon (Sun Lines Oy 17.10.2008) perusteella näyttäisi siltä, että KSV:n arvioimisperustein laskettu matka-aika 28 minuuttia Kruunuvuorenrannasta Katajanokan itäkärjen kautta keskustaan on lautta-raitiovaunuyhdistelmällä on nopeampi kuin nykyinen joukkoliikenneyhteys ja myös kilpailukykyinen verrattuna henkilöauton matka-aikaan.

Kruunuvuorenrannasta on tavoitteena tehdä 2020-luvun puoliväliin mennessä 10 000 asunnon ja tuhannen työpaikan vetovoimainen uusi kaupunginosa. Tietysti on välttämätöntä, että Laajasalosta on kestävän kehityksen mukainen joukkoliikenneyhteys kantakaupunkiin.

Stadin Rantaryhmä pitää tärkeää, että Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneratkaisuksi valitaan vaihtoehto, joka säilyttää olemassa olevan ympäristön ja tukee Helsingin merellisyyttä.

KSV:n laatiman siltaraitiotieyhteyden lisäksi on muitakin mahdollisia raitiotielinjauksia. Ennen kuin asiassa tehdään lopullisia päätöksiä, on välttämätöntä selvittää yhdistetyn vesiliikenteen ja raideliikenteen toteuttamismahdollisuudet ja kustannukset.

Helsingissä 6.marraskuuta 2008

Stadin Rantaryhmä

Rantaryhmässä on edustettuna 20 kaupunginosayhdistystä Helsingin merenrantakaupunginosista.