Den gemensamma administrationen gällande den svenska barndagvården och utbildningen

0
734

Helsingfors svenska barndagvård överförs från början av 2011 från socialverket till utbildningsverkets verksamhet.
Den svenska dagvården kommer tillsammans med den svenska grundläggande utbildningen att bilda en ny enhet ”Linjen för svensk dagvård och utbildning”. Linjen kommer att omfatta dagvård, grundskolor och gymnasier.
Omorganiseringen är administrativ och målet är att skapa en naturlig kontinuitet mellan småbarnsfostran och den grundläggande utbildningen. Syftet är att främja helhetssynen på barnets vård, tillväxt och inlärning i olika åldrar.

Med omorganiseringen strävar man till att förstärka förvaltningen för svensk service samt organisera ledarskapet, planeringen, förverkligandet och bedömningen av verksamheten flexibelt och effektivt med tanke på barnfamiljernas behov. Sammanlagt kommer omkring 350 personer att överföras från socialverket i utbildningsväsendets tjänst.

Omorganiseringen inverkar inte på den svenska dagvårdsservicen. Dagvårdsenheterna och deras kontaktuppgifter förblir de samma. Helsingfors stad driver 32 svenska daghem och 12 svenska gruppfamiljedaghem och köper dessutom svenska dagvårdstjänster av 12 köpservicedaghem. Ytterligare övervakar staden fyra privata daghemsverksamhet.

Hemvårdsstödet och privatvårdsstödet för barn förblir oförändrade. Familjen ansöker om stöden vid FPA.

Helsingin ruotsinkielinen päivähoito siirtyy sosiaalivirastosta osaksi opetusviraston toimintaa vuoden 2011 alusta. Ruotsinkielinen lasten päivähoito ja ruotsinkielinen yleissivistävä koulutus muodostavat opetusvirastossa uuden osastotasoisen yksikön ”Ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinja”. Päivähoidon lisäksi koulutuslinjaan kuuluvat ruotsinkieliset peruskoulut ja lukiot.

Kyseessä on hallinnollinen muutos, jonka tavoitteena on muodostaa jatkumo varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetukseen. Päivähoito ja varhaiskasvatus ovat osa kasvatusjärjestelmää, jonka tarkoituksena on edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Muutoksen tavoitteena on myös vahvistaa ruotsinkielisten palvelujen hallintoa ja organisoida toiminnan johtaminen, suunnittelu, toteutus ja arviointi joustavasti ja tehokkaasti lapsiperheiden tarpeita ajatellen.

Uudistuksen myötä noin 350 henkilöä siirtyy sosiaalivirastosta opetustoimen palvelukseen. Siirto ei vaikuta ruotsinkielisen päivähoidon palveluihin. Päivähoidon toimipisteet ja niiden yhteystiedot säilyvät ennallaan.

Kaupungin ruotsinkielisiä päiväkoteja on 32, ryhmäperhepäiväkoteja 12 ja kaupunki ostaa tällä hetkellä palveluja 12 ostopalvelupäiväkodilta. Lisäksi kaupunki valvoo neljän yksityisen ruotsinkielisen päiväkodin toimintaa.

Lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki säilyvät ennallaan. Tukia haetaan Kansaneläkelaitokselta.