Kutsu Kulosaarelaiset ry:n vuosikokoukseen – Inbjudan till Brändöborna rf’s årsmöte        

0
280

       

KULOSAARELAISET ry. VUOSIKOKOUS LUKUTUVASSA TORSTAINA 23.3.2023 KLO 18.00

Kulosaaren yhteiskoulun kirjasto, Svinhufvudinkuja 6 TERVETULOA!

BRÄNDÖBORNA rf. ÅRSMÖTET HÅLLS I LÄSESALEN TORSDAGEN DEN 23.3.2023 KL. 18.00

KSYK’s (Kulosaaren yhteiskoulu) bibliotek, Svinhufvudsgränden 6 VÄLKOMNA!

VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus 
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi ja muut hallituksen jäsenet
 8. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
 9. päätetään yhdistyksen kokouksien koollekutsumistavasta
 10. käsitellään muut esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta, tai jotka hallitus haluaa vuosikokouksessa esittää.

ÅRSMÖTE

Föredragningslista

 1. mötets öppnande
 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt vid behov två rösträknare
 3. konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförande
 4. presentation av bokslutet, verksamhetsberättelsen och verksamhetsgranskarens berättelse
 5. fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvariga
 6. fastställande av verksamhetsberättelsen, budgeten samt medlemsavgifterna
 7. val av styrelseordförande, som även kallas till föreningens ordförande, och övriga styrelsemedlemmar
 8. val av verksamhetsgranskare jämte suppleant
 9. beslut om möteskallelseförfarande
 10. övriga ärenden, som kommit till styrelsens kännedom minst trettio (30) dagar innan mötet, eller ärenden som styrelsen vill framföra på årsmötet

§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §