Kutsu vuosikokoukseen 8.3. 2016 KLO 18.00

0
592

KULOSAARELAISET ry.

VUOSIKOKOUS

LUKUTUVASSA TIISTAINA 8.3. 2016 KLO 18.00

Kulosaaren yhteiskoulun kirjasto, Ståhlberginkuja 1 / Svinhufvudinkuja 6

Tervetuloa!

 

BRÄNDÖBORNA rf.

ÅRSMÖTET

Hålls i läsesalen tisdagen den 8.3 2016 KL.18.00

KSYK’s (Kulosaaren yhteiskoulu) bibliotek, Ståhlbergsgränden 1 / Svinhufvudsgränden 6

Välkomna!

 

VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa

kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

ja muille vastuuvelvollisille

6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus 

7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi ja

muut hallituksen jäsenet

8. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö

9. päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta

    10.  käsitellään muut esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään

kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta, tai jotka hallitus haluaa vuosikokouksessa

esittää.

ÅRSMÖTE

Föredragningslista

1. mötets öppnande

2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt vid behov två rösträknare

3. konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförande

4. presentation av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen

5. fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvariga

6. fastställande av verksamhetsberättelsen, budgeten samt medlemsavgifterna

7. val av styrelseordförande, som även kallas till föreningens ordförande,  och övriga

styrelsemedlemmar

8. val av verksamhetsgranskare jämte suppleant

9. beslut om möteskallelseförfarande

10. övriga ärenden, som kommit till styrelsens kännedom minst trettio (30) dagar innan mötet, eller

ärenden som styrelsen vill framföra på årsmötet