Yhdistyksen säännöt

0
882

Käytetyt lähteet: 1. nykyiset Kulosaarelaiset ry:n säännöt 2. Patentti- ja rekisterihallitus, malli II, Yhdistysrekisteri 3. Karkkilan kotiseutuyhdistys ry:n säännöt 4. Lauttasaari-Seuran säännöt

KULOSAARELAISET R.Y. – BRÄNDÖBORNA R.F.

SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kulosaarelaiset r.y. – Brändöborna r.f. ja sen kotipaikka on Helsinginkaupunki ja toimialueena Kulosaaren kaupunginosa. Yhdistys on kaksikielinen.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on
 • työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta,
 • osallistua ja pyrkiä vaikuttamaan tätä koskevaan yhteiskuntasuunnitteluun,
 • toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi paikalliskulttuurin ja -historian, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon sekä matkailun aloilla,
 • olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä sekä
 • syventää asukkaiden kotiseututuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrkiä kaikin tavoinlisäämään heidän kiintymystään omaan kotiseutuunsa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
 • osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon,
 • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,
 • on yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestöjen, kunnan sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa,
 • kuuluu jäsenenä toimintansa kannalta tarpeellisiin yhdistyksiin,
 • suorittaa ja tukee kotiseutua koskevaa tallennus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa,
 • järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta yhdistyksen sisäistä ja 
 • ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa,
 • järjestää kotiseutupäiviä sekä muita juhla-, taide- ja viihdetilaisuuksia,
 • toimeenpanee näyttelyitä, retkiä ja opintomatkoja,
 • edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukee paikallista palvelu- ja harrastustoimintaa 
 • sekä
 • pyrkii muillakin samankaltaisilla tavoilla toteuttamaan yhdistyksen tarkoitusperiä jatavoitteita.

3. Jäsenet

Varsinaiseksi jäseneksi yhdistykseen voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kannattavaksi jäseneksi yhdistykseen voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattavalla jäsenellä ei ole äänioikeutta.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen on hyväksytty. Jäsen on velvollinen suorittamaan vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniäjäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

Jäseneksi hyväksytyn henkilön nimi ja muut tarvittavat tiedot merkitään yhdistyksen jäsenluetteloon. Jäsenrekisterin käytössä ja ylläpidossa noudatetaan Henkilötietolakia.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä valituskirjelmä hallitukselle.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa yhdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja 9-12 jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, joka on toimitettava kaikille hallituksen jäsenille viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Hallitus kokoontuu myös kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus voi asettaa keskuudestaan juoksevien asioiden hoitamista ja valmistelua varten 3-5 jäsenisen työvaliokunnan.

Hallitus voi asettaa sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia, pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.

Hallitus on päätösvaltainen, kun neljä (4) sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7. Tilikausi, tilintarkastus ja talous

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kolme (3) päivää ennen vuosikokousta hallitukselle.

Yhdistyksellä on oikeus toiminnan tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamenttua omaisuutta, omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa, pienimuotoista palvelutuotantoa kulosaarelaisten tarpeisiin, tavanomaista kioskikauppaa sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään maaliskuun 31. päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta vuosikokouksessa päätetyllä tavalla, joko julkaisemalla kutsu jossakin vuosikokouksen määräämässä paikkakunnalla leviävässä lehdessä tai lähettämällä kutsu kirjeitse kullekin jäsenluetteloon merkitylle jäsenelle. Muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitetaan samalla tavoin.

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus

7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi ja muut hallituksen jäsenet

8. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

9. päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta

10. käsitellään muut esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa vuosikokouksessa esittää.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi annetaan yhdistyksen varat Stiftelse Brändö Hembygdsfond – Kulosaaren Kotiseuturahaston Säätiölle tai käytetään muuhun yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen päättävän kokouksen määräämällä tavalla.