Tekeillä olevan yleiskaavan luonnosta koskeva muistutus

0
819

Helsingin kaupungille

TEKEILLÄ OLEVAN YLEISKAAVAN LUONNOSTA KOSKEVA MUISTUTUS

 

Allekirjoittanut kaupunginosayhdistys on tutustunut Helsingin uuden yleiskaavan luonnokseen, erityisesti Kulosaaren näkökulmasta ja toteaa muistutuksenaan luonnoksesta seuraavaa.

 

Epätarkoituksenmukainen esitystapa

Varsinaisen kaavakartan esitystapa, karkea pikselikuvio, on täysin epäonnistunut ja muotonsa vuoksi harhaanjohtava sekä epähavainnollinen. Esitystavan selitys, yleiskaavan suurpiirteisyyden korostus, on ontuva ja virheellinen. Vaikka yleiskaava on periaatteessa vain ohje asemakaavojen laadintaan, on kaikkien kaavojen yhteinen ja vakiintunut aluemerkintöjen esitystapa, sulkeutuvilla viivoilla rajatut alueet ja niiden käyttötarkoitussymbolit, täysin toimiva ja havainnollinen. Rajaviivojen ja käyttötarkoitusten tulkintatarkkuus puolestaan on hyväksi osoittautunut ja ymmärrettävä tapa määritellä yleiskaavan suurpiirteisyys tapauskohtaisesti. Kuten oheinen kaavaluonnoksen ote Kulosaaren kohdalta hyvin kertoo, on pikseliesitystapa ainakin tällä kohdin täysin epämääräinen ja tunnoton saaren nykyoloille; rakennetulle ympäristölle, luontosuhteille ja pinnanmuodoille, ts. perin juurin epäonnistunut ja vaatii välittömän korjaamisen voidakseen olla vakiintuneella tavalla toimiva asemakaavoitusohje tai edes mahdollisen osayleiskaavan pohja. Myös kansalaisnäkökulmasta tämä esitystapa on kelvoton ja keinotekoinen.

Maanalainen Itäväylä ja metrolinja tarpeen

Voimassaolevassa yleiskaavassa on metrolle, metroasemalle ja Itäväylälle merkitty maanalainen linjaus Kulosaaren kohdalle. Tämä mahdollisuus tarjoaa toteutuessaan yli 12 hehtaaria hyvin sijaitsevaa uudisrakennusmaata optimietäisyydelle asemasta. Itämetron hiljaisimmalle asemalle saadaan siten muuta metroa vastaava käyttöaste. Samalla se parantaa Kulosaaren elinympäristöä merkittävästi eliminoimalla nopean liikenteen melun ja ilmansaasteet saaren kohdalla murto-osaan nykyisestä. Edellisen yleiskaavan laatimisvaiheessa tehty selvitys osoitti, että tunneloinnin kustannukset voidaan kattaa uuden rakennusoikeuden myymisellä.
Toisin sanoen allekirjoittanut kaupunginosayhdistys esittää, että näiden kahden pääliikenneväylän ja metroaseman kohdalla yleiskaava pidettäisiin ennallaan, tunneloinnin mahdollistavana. Mikäli näin menetellään, varaa allekirjoittanut yhdistys itselleen mahdollisuuden esittää tuonnempana, luonnospiirustuksen muodossa, oman käsityksensä vapautuvan uudisrakennusalueen Kulosaareen soveltuvasta rakennustavasta. Samalla saataisiin pyöräilijöiden baanamerkinnällekin keskeisempi, saaren uudisasutusta paremmin palveleva ja helpommin toteutettavissa oleva sijaintipaikka.

Toinen raideliikennevaraus tarpeeton

Kulosaaren kohdalle on kaavaluonnokseen merkitty metron lisäksi sille rinnakkainen pikaraitiotievaraus. Se on seuramme vakaan käsityksen mukaan täysin järjetön ja sitoisi, varsinkin jos metro ja Itäväylä tunneloidaan nykyisen kaavan mukaisesti, aivan tarpeettomasti hyvää rakennusmaata ja huonontaisi samalla turhaan metron käyttöastetta. Seuramme esittää sen poistamista kaavaluonnoksesta.

 

Helsingissä 1.12.2015
Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf