Toimintakertomus 2013 – 2014

0
1677

Yhdistyksen hallitus ja jäsenistö:

Satu Väkiparta puheenjohtaja
Jaakko Rantasaari varapuheenjohtaja
Matti Talvela sihteeri
Hallituksen muut jäsenet: Siru Huotari, Maria Laukka, Anita Mellin, Maritta Odrischinsky, Satu-Marjut Peltokoski, Pirjo Puhakka, Pentti Rantala, Jouni Salokivi, Senni Timonen ja Tooti Wicklund

Yhdistyksen tilintarkastajina on toiminut Jouko Koppinen.

Hallitus on kokoontunut vuoden aikana 7 kertaa, pääasiassa puheenjohtajan kotona, kesäkaudella BS:llä. Hallitus on muodostanut keskuudestaan neljä jaostoa:
tiedotus-, kaavoitus- ja liikenne-, huvi- ja kulttuuri- sekä viherjaoston
Seuran vuosikokous pidettiin Kulosaaren seurakuntasalissa 18.3.2013.
Jäsenmaksujen kertyminen on hyvin vaihtelevaa. Yhdistyksen yhteystiedot on laitettu näkyvästi esille nettiin ja maksusta on muistutettu omassa lehdessä, vuosikokouksessa ja muissa yhdistyksen tilaisuuksissa.
100-vuotisjuhlavuoden erinäisiä käytännön järjestelyitä ja vuoden järjestämiseen liittyvää taloutta hallinnoimaan perustettu, voittoa tavoittelematon osakeyhtiö OY Kulosaari 100 vuotta Brändö 100 år AB on edelleen kokonaan seuran omistuksessa.

Vuoden kulosaarelainen

Vuoden 2012 kulosaarelaiseksi valittiin pitkäaikainen saaren aktiivi Pääsky Halttunen, joka on ansioitunut erityisesti uuden korttelitalon rakentamiseen johtaneessa prosessissa.

Tiedotus

Kulosaarelaiset – Brändöborna tiedotuslehti on v. 2013 ilmestynyt kaksi kertaa, joissa sivumäärä on ollut 4sivua ja painosmäärä 2300 kpl. Päätoimittajana on ollut Jouko Koppinen. Painopaikka on edelleen Kiriprintti Oy, seuralle erittäin edullisella sopimuksella. Lehti on jaettu postin kautta kaikkiin kulosaarelaistalouksiin ja on ollut lisäksi maksutta saatavissa R-kioskista. Lehden kulut on katettu Kotiseuturahaston säätiön avustuksella ja ilmoituksin. Lehden teosta ei ole maksettu palkkaa.

Huvi-, kulttuuri- ja viihdetoiminta

Talvirieha järjestettiin sunnuntaina 4.3 Kluuvin puistossa. Lunta ja aurinkoa riitti. lasten hiihtokilpailut olivat menestys, ruotsalaisen ala-asteen luokkatoimikunta järjesti makkaranmyynnin ja kahvilan. Tilaisuuteen osallistui yli 100 henkeä.

Perinteistä Kulosaaripäivää vietettiin Kluuvin puistossa 23.8.2013. Kulosaaripäivä alkoi vierailulla Slovakian suurlähetystöön. Lähetystön esittelyyn osallistui yli 40 saarelaista. Sää suosi kotiseutupäivää ja oli saanut paikalle yli 200 henkeä. Ohjelmassa oli lasten juoksukilpailut, jotka partiolaiset organisoivat ansiokkaasti, jousikvartetto, poniratsastusta, kahvila ja maksuton kirpputori. Yhdistyksen vuokraama hattarakone saavutti myös suuren suosion, etenkin lasten keskuudessa.

Seuran soutuvene oli vesillä 120 päivää, BS:lle sijoitettuna, korvauksetta. Venettä käytettiin aktiivisesti. Veneen avain oli jälleen saatavissa R-kioskista.
Seura osallistui koululasten onkitapahtumien järjestelyihin Mustikkamaalla.

Kaavoitus- ja liikenneasiat

Seura otti kantaa helmikuussa Kivinokan osayleiskaavan valmisteluun.
”Kulosaarelaiset ry ¬- Brändöborna rf vaatii, että Kivinokka säilytetään helsinkiläisten ulkoilu- ja virkistysalueena.
Kivinokka on tuhansien helsinkiläisten aktiivisesti käyttämä sisäsaariston luonto- ja vapaa-ajanviettoalue Helsingin Herttoniemessä. Tulevat uudet asuinalueet esimerkiksi Kalasatamassa tulevat lisäämään virkistysalueiden tarvetta. Olisi järjetöntä kaavoittaa viimeisiä viherkeuhkoja asumiseen.”

Bussilinjan 16 reittimuutokset otettiin käyttöön vuonna 2012. Vuoden 2012 lokakuussa linjan 16 matkustajamäärä oli vuoden 2011 lokakuuhun verrattuna vähentynyt 50,7% eli 30.364 matkustajaa.

Seura teki kannanoton kuuden muun kaupunginosayhdistyksen kanssa Helsingin seudun liikenteelle hallitukselle. Kannanotossa vedottiin Linjojen 16,18, ja 55 reittimuutoksiin, jotka ovat olennaisesti huonontaneet joukkoliikenteen palvelutasoa useissa kaupunginosissa. Bussilinjoja 16,18 ja 55 esitettiin palautettavaksi reiteille, joilla ne liikennöivät ennen elokuuta 2012.

Kaikkiaan linjoilla 14, 16,18 ja 55 oli viime vuoden lokakuussa 122.488 matkustajaa vähemmän kuin lokakuussa 2011. HSL:n koostaman vuoden 2012 viikkomatkustajamääriä kuvaavan tilaston mukaan lokakuun matkustajamäärä vastaa yhden liikennöintikuukauden keskimääräistä matkustajamäärää. Näin on laskettavissa, että lokakuusta 2011 lokakuuhun 2012 edellä mainittujen linjojen kokonaismatkustajamäärä on vähentynyt noin 1,4 miljoonaa matkustajaa.

HSL ei ole toistaiseksi selvittänyt, mitä tälle matkustajamäärälle on tapahtunut. Joka tapauksessa matkustajat ovat joutuneet muuttamaan matkareittejään vaihdollisiksi ja nykyistä hitaammiksi tai lopettanet joukkoliikenteen käytön ja siirtyneet oman auton käyttöön. Näin on syntynyt sekä matka-aikatappioita että matkalipputulomenetyksiä.

Seura teki yhdessä kuuden muun kaupunginosayhdistyksen (Herttoniemi-seura ry, Kruununhaan asukasyhdistys ry, Kruununhaka-seura ry, Kulosaarelaiset-Brändöborna ry, Kumpula-seura ry, Meilahti-seura ry ja Punavuori-seura ry) kanssa valituksen hallinto-oikeudelle HSL:n toiminnasta. Valituksen alaiset päätökset ovat syntyneet harhaanjohtavan esittelyn perusteella ja että vuorovaikutus päätösten valmisteluvaiheessa on ollut puutteellista.

Valituksessamme totesimme, Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 16.2.2011 päivätyn kirjallisen kutsua (Eteläisen kantakaupungin joukkoliikenteen tulevaisuus 1.3.2011) eivät saaneet Herttoniemi-seura, Kruununhaan asukasyhdistys, Kruununhaka-seura, Kulosaarelaiset-Brändoborna, Kumpula-seura eikä Meilahti-seura, joiden toiminta-alueiden joukkoliikennepalveluun kaavailtiin muutoksia.

HSL toteaa lausunnossaan, että HSL:n sisäinen ohjeistus vuorovaikutuksen järjestämisestä on vasta valmisteilla. Tämä omalta osaltaan todistaa, että HSL ei ole nähnyt tärkeäksi asioiden valmisteluvaiheessa tapahtuvaa vuorovaikutusta. HSL pyysi kaupunkilaisten kommentteja vasta sitten, kun media oli tuonut linjojen 16, 18 ja 55 kaavaillut reittimuutokset julkisuuteen.

Toisin kuin HSL väittää, valituksen alaisessa päätöksessä on ollut kyse Hallintolain 41§:n mukaisesta asiasta, jolla on huomattava vaikutus ”alueen asukkaiden tai muiden henkilöiden elinympäristöön, työntekoon ja muihin oloihin”

Tosiasiassa bussilinjojen 16, 18 ja 55 reittimuutokset vaikeuttavat nykytilanteeseen verrattuna usean kaupunginosan kymmenien tuhansien ihmisten päivittäisiä asiointi- ja työmatkoja. Muutetut reitit eivät linjojen nykyisten käyttäjien kannalta millään tavoin paranna palvelutasoa.

Valitukset hylättiin sekä hallinto-oikeudessa että korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Lisäksi yhdistys on huolissaan Itäväylän aiheuttaman melu- ja pölysaasteen suuruudesta. Toimenpiteitä asian viemiseksi eteenpäin on pohdittu ja suunniteltu.

Muu toiminta ja osallistuminen

Seura on ollut aktiivinen Stadin rantaryhmän kanssa ja Pro Kruunuvuorenselkä- liikkeen kanssa etsien taloudellisempaa ja ekologisesti kestävämpää liikenneratkaisua Kruunuvuoreen suunniteltavan sillan tilalle.

Lukutupahanketta on viritelty Kulosaaren yhteiskoulun kanssa. Lukutuvat olivat kyläkirjastojen edeltäjiä yli sata vuotta sitten. Ne perustettiin järjestöjen voimin ja hoidettiin vapaaehtoistyöllä. Muutamia uusimuotoisia lukutupia on nyt tehty lakkautettujen kuntien kyliin ja pieniin kaupunginosiin.
Kirjaston nimeä ei saa käyttää ”lainaamosta”, jossa ei ole kirjastoalalle koulutettua vakinaista henkilökuntaa. Lukutupa on joustavampi käsite kuin perinteinen kirjasto.
Seura on selvittänyt yhteistyömahdollisuuksia Suomen Kylätoiminta ry:n kanssa. Harkinnassa oli palkata saarelle kyläavustaja, jonka tehtävänä olisi erityisesti auttaa ikääntyviä kulosaarelaisia arjen askareissa.
Kylätalkkari –hanke laitettiin syksyllä 2013 jäihin yhdistyksen selviteltyä asiaa. Byrokratian määrä ja hankkeen monimutkaisuus, sekä kysynnän epävarmuus johtivat siihen, että yhdistys ei toistaiseksi käytä resurssejaan asian eteenpäin viemiseen.

Seuran talous

Jäsenmaksu henkilöjäseneltä on ollut 15 e, perhejäsenmaksu 25 e.
Kotiseuturahaston Säätiö on tukenut toimintaamme taloudellisesti erittäin merkittävästi. Toimintavuoden tulos oli 335,30 euroa.

Kulosaaressa 12.3.2014 Seuran hallitus