Vastustan kaavamuutosta Kyösti Kallion puiston, Kyösti Kaliontie 4, varaamiseksi asuinrakentamiselle

0
1052

Vastustan kaavamuutosta Kyösti Kallion puiston, Kyösti Kalliontie 4, varaamiseksi asuinrakentamiselle koska se on alla siteeratun, kaupunginhallituksen hyväksymän Kulosaaren aluesuunnitelman 2016-2025 tavoitteiden vastainen.

Kulosaaren puistoalueiksi kaavoitettujen puistojen mahdollinen pala palalta silpominen tulevaisuudessa kaavamuutoksilla asuntorakentamiselle on muutoinkin tuomittavaa. Kyösti Kallion puistoon kaavailtu n. 4-5 kerroksinen, massiivinen asuintalo tai kaavailujen mukaan jopa useampi, tulisi täydellisesti tukahduttamaan Tupavuoren alueen vielä avaran ja vihreän raikkaan asuinmiliöön.

Kulosaaren aluesuunnitelma 2016–2025
Otteita aluesuunnitelmasta:
”Uusi Kulosaari”
– Uuden Kulosaaren puistot ovat rakentuneet 1960-luvulla. Keskiosan metsäiselle alueelle sijoittuu laaja usean viheralueen muodostama viheraluekokonaisuus, joka on tärkeä osa Kulosaaren keskustan asukkaiden lähivirkistystä ja reittiverkostoa. Viheralueet sijaitsevat tiivisti asutuksen keskellä tai reunoilla ja ovatkin luonteeltaan pienialaisia pihojen välisiä lähivirkistysalueita, käytävänvarsia ja puistometsiköitä sekä liikenneväylien suojametsiä. 1960-luvun alueelle tyypillinen tonttien aitaamattomuus tekee viheralueista kuitenkin väljemmän oloisia.

– Viheralueita ja niiden palveluita käyttäviä toimipisteitä Kulosaaressa ovat vanhainkoti, ruotsinkielinen ja suomenkielinen ala-asteen koulu, kansainvälinen yläaste ja lukio sekä ruotsinkielinen lukio, kaksi päiväkotia, seurakunnan iltapäiväkerho ja kirkko. Lisäksi keskusta-alueella (Kyösti Kallion puiston reunassa) on Helsingin 400-vuotissäätiön omistama seniorien asuintalo. Puistojen kehittämisessä tulee huomioida ne maisema-, luonto- ja kulttuurihistorialliset arvot, jonka takia ne ovat nykyisin suosittuja.
– Uusi Kulosaari rakentui lyhyen ajan kuluessa, käytännössä yhden vuosikymmenen aikana, minkä vuoksi alueelle muodostui kaupunkikuvallisesti yhtenäinen miljöökokonaisuus, johon myös alueen puistot ja kadut olennaisesti kuuluvat. Suunnittelualueen keskiosassa, Kulosaaren keskustassa sijaitsevat pienialaiset ja vaatimattomat puistikot ja puistot ovat merkittäviä sekä kaupunkikuvallisesti että viheryhteyksien kannalta.
– Kulosaaren kaupunkirakenteen keskelle sijoittuvien pienialaisten viheralueiden väliset ekologiset viheryhteydet palvelevat myös virkistyskäyttöä. Tiivis viheralueverkosto toimivine reitteineen on olennainen osa sujuvaa kevy- enliikenteen reitistöä.

– Taideteoksilla on mahdollista nostaa rakennetun ympäristön ja julkisen tilan laatua ja arvoa sekä lisätä asukkaiden viihtyvyyttä ja sitoutumista omaan elinympäristöönsä. Suunnittelualueelle voitaisiin lisätä julkista taidetta. Helsingin kaupungin taidemuseo vastaa taideteosten hankkimisesta, sijoittamisesta ja hoidosta. Mahdollisten julkisten taideteosten sopivia sijoituspaikkoja ovat pienet aukiot ja puistikot. Ehdotuksia uusista mahdollisista sijoituspaikoista:
• Relanderinaukio
• Kyösti Kallion puisto
• Svinhufvudinpuiston nurmialue tien läheisyydessä

– Uuden Kulosaaren kokoojakatuja ovat Ståhlbergintie, Svinhufvudintie, Kyösti Kallion tie, Risto Rytin tie ja Tupavuorentie sekä Kulosaaren puistotie. Katutila rajautuu usein avoimeen kerrostalopihaan, katuviheralueen jatkuessa saumattomasti piha-alueelle. Uuden Kulosaaren katutilaa ”kaventaa” kadunvarsipysäköinti sekä joukkoliikenne, mikä tuli esiin toistuvasti myös asukaspalautteessa.

– Kulosaari on sijaintiinsa ja olosuhteisiinsa nähden varsin rauhallinen asuinalue. Suurin häiriötekijä lienee saaren läpi kulkevan Itäväylän aiheuttama melu. Tieliikenteen laskennallinen keskiäänitaso ylittää 60 dB sekä päivällä että yöllä aivan Itäväylän läheisyydessä. Siitä kärsivät etenkin Itäväylän läheisyydessä olevat asuinrakennusten asukkaat sekä viheralueiden, kuten Adjutantinkentän, Purjehtijankujanpuiston sekä Tupasaaren koirapuiston käyttäjät. Asukaspalautteessa moni toivoi lisää istutuksia suojaviheralueille melun takia. Myös Itäväylän nopeusrajoituksiin toivottiin muutoksia melun takia.

Kommentti: Edellisen viitaten Kulosaaren keskusta-alue ei kaipaa ahtaille kokoojakaduilleen jo vahvistetun uus-asuntorakentamisen lisäksi sen jo tuomaa lisäliikenteen melu- ja saastehaittaa!

http://www.hel.fi/static/hkr/aluesuunnitelmat/kulosaarimustikkamaa/Kulosaaren_aluesuunnitelma_raportti_nettiversio.pdf

Jaakko Rantasaari