Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tietoa henkilötietojen käsittelystä

Tämän ilmoituksen tarkoituksena on antaa tietosuoja-asetuksen (GDPR) edellyttämät tiedot sekä rekisteröidyille että valvovalle viranomaiselle eli tietosuojaviranomaiselle. Rekisteröidyllä tarkoitetaan sitä, jonka henkilötietoja on jäljempänä mainitun rekisterinpitäjän rekistereissä. Kulosaarelaiset ry verkkosivut eivät kerää henkilötietoja sivulla kävijöistä eivätkä jäsentietoja.

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot sekä yhteyshenkilö

Kulosaarelasiet ry (jäljempänä myös ”rekisterinpitäjä”)
Y-tunnus: 1540154-4
Osoite: Lars Sonckin tie 3 B 3, 00570 HELSINKI
Sähköposti: kulosaarelaiset@gmail.com
Kotisivu: kulosaarelaiset.fi

Rekisteripitäjä toimii henkilötietojen käsittelijä tässä ilmoituksessa määritellyllä tavalla.

Tähän ilmoitukseen ja rekisteriin liittyvät tiedustelut pyydetään lähettämään aina rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle, joka on Johanna Hallikainen.

Rekisterin nimi ja sisältö

Kulosaarelaiset ry yleishyödyllinen asukasyhdistys.

Tämä rekisteri kattaa rekisterinpitäjän jäsenet, joiden tietoja ei kerätä tämän verkkosivun kautta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on aina oikeus saada tietää, käsitteleekö rekisterinpitäjä hänen henkilötietojaan, ja, mikäli käsittelee, oikeus saada tallennetut henkilötietonsa tarkastettua. Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös tallennetuista henkilötiedoistaan. Mikäli rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, eikä vaadi tietoja annettavan muussa muodossa, tiedot annetaan lähtökohtaisesti sähköisesti.

Rekisteröity voi vaatia virheellisten tai epätarkkojen tietojen oikaisua tai niiden poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö rekisterinpitäjän suoranmarkkinointitarkoituksiin.

Tietyissä tilanteissa rekisteröity voi rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut sähköisesti, ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

Mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojansa on käsitelty lainvastaisesti, hän voi tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle.

Kulosaarelaiset ry verkkosivut eivät kerää henkilötietoja sivulla kävijöistä eivätkä jäsentietoja.

Rekisteröidyn oikeus peruuttaa antamansa suostumuksen

Mikäli rekisteröidyn henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, hänellä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa. Peruuttaminen voi vaikuttaa siihen, voiko rekisteröity jatkaa rekisterinpitäjän palvelun käyttämistä. Rekisteröidyn suostumuksen peruuttamisella ei kuitenkaan ole vaikutusta rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen ennen suostumuksen peruuttamista.

Kulosaarelaiset ry verkkosivut eivät kerää henkilötietoja sivulla kävijöistä eivätkä jäsentietoja.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, laillinen peruste käsittelylle sekä henkilötietojen tyypit

Rekisterinpitäjän käsittelemien henkilötietojen käyttötarkoitus on yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpito.

Kulosaarelaiset ry verkkosivut eivät kerää henkilötietoja sivulla kävijöistä eivätkä jäsentietoja.

Henkilötietojen kerääminen, luovuttaminen, säilyttäminen, ajantasaisuuden varmistaminen ja vanhentuneiden tietojen poistaminen

Rekisteröidyn tietoja luovutetaan ilman rekisteröidyn suostumusta vain laissa säädetyissä tapauksissa, kuten viranomaisille.

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään rekisteröidyn yhdistyksenjäsenen ja rekisterinpitäjän välisen viestinnän perusteella.

Kulosaarelaiset ry verkkosivut eivät kerää henkilötietoja sivulla kävijöistä eivätkä jäsentietoja.

Rekisterin suojaus

Yhdistyksen jäsenten henkilötietojen säilyttämiseen käytettävän laitteiston sijainti ja suojaaminen on järjestetty asianmukaisesti, eikä ulkopuolisilla tahoilla ole siihen pääsyä ilman rekisterinpitäjän myötävaikutusta ja valvontaa.

Yhdistyksen jäsenten henkilötietoja sisältävään aineistoon on pääsy rekisterinpitäjän vastuuhenkilöillä, jota sitoo laissa säädetty salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

Kulosaarelaiset ry verkkosivut eivät kerää henkilötietoja sivulla kävijöistä eivätkä jäsentietoja.